Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
É consenso geral que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Analisa-se agora os fatores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Esta análise visa identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Por definição, ... significa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
É importante deixar claro a definição de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
O termo...refere-se à/ao...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...geralmente significa...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
É importante enfatizar que...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
O foco é em/no/na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
O que se quer dizer é...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Diversas explicações foram dadas.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...encontrou significante correlação entre...e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen