Spanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Ya es bien sabido que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Mucho se ha escrito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
É consenso geral que...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Analisa-se agora os fatores...
Examinaremos los factores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Esta análise visa identificar...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introduktion
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Un tema persistente en... es...
Presentation av huvudteman
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
För att understryka vikten av din studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Esta investigación explora las causas de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tenemos como propósito...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Por definição, ... significa...
...es por definición...
Används för att definiera ett visst ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Används för att definiera ett visst ord
É importante deixar claro a definição de...
Es importante entender correctamente la definición de...
Används för att definiera ett visst ord
O termo...refere-se à/ao...
El término... se refiere a...
Används för att definiera ett visst ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
De acuerdo con..., ... se define como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...geralmente significa...
... se entiende como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
É importante enfatizar que...
Es importante enfatizar...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
O foco é em/no/na...
Nuestro punto de enfoque será...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
O que se quer dizer é...
Queremos decir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Diversas explicações foram dadas.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...encontrou significante correlação entre...e...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen