Japanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
これは周知の事実だが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allmän öppning för att införa ett ämne
É consenso geral que...
・・・・と言われているが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Analisa-se agora os fatores...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Esta análise visa identificar...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introduktion
Um tópico/ assunto frequente em...é...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Presentation av huvudteman
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
För att understryka vikten av din studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
最近では・・・・と言われているが、
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
私たちの目的は・・・・
Används för att ange studiens viktigaste mål
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Por definição, ... significa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Används för att definiera ett visst ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Används för att definiera ett visst ord
É importante deixar claro a definição de...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Används för att definiera ett visst ord
O termo...refere-se à/ao...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Används för att definiera ett visst ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...geralmente significa...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
É importante enfatizar que...
・・・・を強調することは重要である。
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
O foco é em/no/na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
O que se quer dizer é...
私たちが意味しているのは・・・・
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Diversas explicações foram dadas.
複数の例が見受けられる。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...encontrou significante correlação entre...e...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen