Finska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
On tunnettu tosiasia, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allmän öppning för att införa ett ämne
É consenso geral que...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Analisa-se agora os fatores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Esta análise visa identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introduktion
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Itsepintainen perusajatus... on...
Presentation av huvudteman
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
För att understryka vikten av din studie
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tarkoituksemme on...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Por definição, ... significa...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Används för att definiera ett visst ord
É importante deixar claro a definição de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Används för att definiera ett visst ord
O termo...refere-se à/ao...
Termi... viittaa...
Används för att definiera ett visst ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
...mukaan ... määritellään...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...geralmente significa...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
É importante enfatizar que...
On tärkeää painottaa...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
O foco é em/no/na...
Keskitymme...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
O que se quer dizer é...
Tarkoitamme tällä, että...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Diversas explicações foram dadas.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Nämä selitykset kumpuavat...
Används för att klargöra grunden för din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...encontrou significante correlação entre...e...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen