Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Wiele się mówi i pisze o...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Przyjęło się twierdzić, że...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
Stałym tematem w...jest...
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Praca ta bada przyczyny...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Naszym celem jest...
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Z definicji... wynika...
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
Termin...odnosi się do...
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Według... , jest zdefiniowany jako...
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...jest powszechnie rozumiany jako...
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Należy podkreślić,...
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Skupiając się na...
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Mam na myśli, że...
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen