Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Wiele się mówi i pisze o...
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Przyjęło się twierdzić, że...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
Stałym tematem w...jest...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Praca ta bada przyczyny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Naszym celem jest...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Z definicji... wynika...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
Termin...odnosi się do...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Według... , jest zdefiniowany jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...jest powszechnie rozumiany jako...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Należy podkreślić,...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Skupiając się na...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Mam na myśli, że...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen