Grekiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Wiele się mówi i pisze o...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allmän öppning för att införa ett ämne
Przyjęło się twierdzić, że...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introduktion
Stałym tematem w...jest...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Presentation av huvudteman
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
För att understryka vikten av din studie
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Praca ta bada przyczyny...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Naszym celem jest...
Ο σκοπός μας είναι...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Z definicji... wynika...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Används för att definiera ett visst ord
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Används för att definiera ett visst ord
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Används för att definiera ett visst ord
Termin...odnosi się do...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Används för att definiera ett visst ord
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Według... , jest zdefiniowany jako...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...jest powszechnie rozumiany jako...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Należy podkreślić,...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Skupiając się na...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Mam na myśli, że...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Används för att klargöra grunden för din definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen