Finska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introduktion
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Presentation av huvudteman
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
För att understryka vikten av din studie
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Används för att definiera ett visst ord
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Används för att definiera ett visst ord
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Skupiając się na...
Keskitymme...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Används för att klargöra grunden för din definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen