Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Het is een welbekend feit dat ...
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
Een vast onderwerp in ... is ...
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ons doel is, ...
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Daarmee bedoelen we ...
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen