Rumänska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Het is een welbekend feit dat ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Trecând din nou în revistă factorii...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introduktion
Een vast onderwerp in ... is ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Presentation av huvudteman
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
För att understryka vikten av din studie
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Această lucrare explorează cauzele...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ons doel is, ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Prin definiție, ... înseamnă...
Används för att definiera ett visst ord
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Används för att definiera ett visst ord
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Används för att definiera ett visst ord
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termenul...se referă la...
Används för att definiera ett visst ord
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...este înțeles ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Este important să accentuăm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Daarmee bedoelen we ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Används för att klargöra grunden för din definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen