Kinesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Het is een welbekend feit dat ...
众所周知...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
如今,大家普遍认为...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Aansluitend bespreken we de factoren ...
我们审视...等方面。
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
在此分析基础上,我们论证...
Introduktion
Een vast onderwerp in ... is ...
在...领域,学者们普遍认为...
Presentation av huvudteman
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
För att understryka vikten av din studie
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
这项研究探寻...的原因
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
近期相关研究的作者建议...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ons doel is, ...
我们的目的是...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
根据定义,...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
明确...的定义很重要
Används för att definiera ett visst ord
Het begrip ... heeft betrekking op ...
术语...指...
Används för att definiera ett visst ord
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
根据...,...被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...普遍被认为是指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
提到...,通常我们想到的是...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
强调...很重要
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
我们的关注点在...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
最后,我们应该明确对...的定义
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Daarmee bedoelen we ...
我们的意思是...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
就此可以提供几种解释。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Används för att klargöra grunden för din definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
根据...,其他学者认为...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
那么核心问题是:...将如何影响...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究表明多种因素与...相关
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...发现...和...存在重要关联
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen