Finska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Het is een welbekend feit dat ...
On tunnettu tosiasia, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Introduktion
Een vast onderwerp in ... is ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Presentation av huvudteman
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
För att understryka vikten av din studie
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ons doel is, ...
Tarkoituksemme on...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Används för att definiera ett visst ord
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Används för att definiera ett visst ord
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Används för att definiera ett visst ord
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termi... viittaa...
Används för att definiera ett visst ord
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
...mukaan ... määritellään...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
On tärkeää painottaa...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Keskitymme...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Daarmee bedoelen we ...
Tarkoitamme tällä, että...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Useita selityksiä on tarjottu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Används för att klargöra grunden för din definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen