Engelska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Het is een welbekend feit dat ...
It is a well-known fact that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
A great deal is being written and said about…
Allmän öppning för att införa ett ämne
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
It is generally agreed today that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Aansluitend bespreken we de factoren ...
We then review the factors…
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
We build on this analysis to identify…
Introduktion
Een vast onderwerp in ... is ...
A persistent theme in...is…
Presentation av huvudteman
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
För att understryka vikten av din studie
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
This research explores the causes of…
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ons doel is, ...
Our purpose is to…
Används för att ange studiens viktigaste mål
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
By definition… means…
Används för att definiera ett visst ord
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Används för att definiera ett visst ord
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
It is important to be clear about the definition of…
Används för att definiera ett visst ord
Het begrip ... heeft betrekking op ...
The term… refers to…
Används för att definiera ett visst ord
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
According to..., …is defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... wordt in het algemeen opgevat als ...
…is commonly understood to mean…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Two brief examples might clarify this concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
It is important to emphasize…
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Our focus is on…
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finally, we should clarify our definition of…
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Daarmee bedoelen we ...
What we mean is that…
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Several explanations have been offered.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Används för att klargöra grunden för din definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Following..., scholars have argued that …
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
The central question then becomes: how might… affect…?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...found a significant correlation between… and…
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen