Turkiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allmän öppning för att införa ett ämne
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allmän öppning för att införa ett ämne
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introduktion
...의 주요 주제는 ... 입니다.
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Presentation av huvudteman
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
För att understryka vikten av din studie
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
저희의 목적은 ... 입니다.
Amacımız ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Används för att definiera ett visst ord
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Används för att definiera ett visst ord
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Används för att definiera ett visst ord
... 단어는 ...를 의미합니다.
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Används för att definiera ett visst ord
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Demek istediğimiz şu ki ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Används för att klargöra grunden för din definition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen