Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
众所周知...
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
如今,大家普遍认为...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
我们审视...等方面。
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
在此分析基础上,我们论证...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
在...领域,学者们普遍认为...
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
这项研究探寻...的原因
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
近期相关研究的作者建议...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
我们的目的是...
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

根据定义,...的意思是...
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
明确...的定义很重要
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
术语...指...
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
根据...,...被定义为...
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...普遍被认为是指...
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
提到...,通常我们想到的是...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
强调...很重要
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
我们的关注点在...
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最后,我们应该明确对...的定义
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
我们的意思是...
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
就此可以提供几种解释。
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
根据...,其他学者认为...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

那么核心问题是:...将如何影响...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
研究表明多种因素与...相关
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...发现...和...存在重要关联
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen