Thailändska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Allmän öppning för att införa ett ämne
众所周知...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Allmän öppning för att införa ett ämne
如今,大家普遍认为...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
我们审视...等方面。
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
在此分析基础上,我们论证...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introduktion
在...领域,学者们普遍认为...
รูปแบบคงที่...คือ...
Presentation av huvudteman
根据实证研究,...现象已被重点关注。
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
För att understryka vikten av din studie
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
这项研究探寻...的原因
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
近期相关研究的作者建议...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
我们的目的是...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

根据定义,...的意思是...
ในความหมาย... หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Används för att definiera ett visst ord
明确...的定义很重要
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Används för att definiera ett visst ord
术语...指...
คำนี้...หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
根据标准模型,...可以被定义为...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
根据...,...被定义为...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...普遍被认为是指...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
提到...,通常我们想到的是...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
强调...很重要
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
我们的关注点在...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最后,我们应该明确对...的定义
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
我们的意思是...
เราหมายถึงว่า...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
就此可以提供几种解释。
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Används för att klargöra grunden för din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
根据...,其他学者认为...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

那么核心问题是:...将如何影响...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
研究表明多种因素与...相关
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...发现...和...存在重要关联
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen