Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
众所周知...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
如今,大家普遍认为...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
我们审视...等方面。
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
在此分析基础上,我们论证...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
在...领域,学者们普遍认为...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
这项研究探寻...的原因
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
近期相关研究的作者建议...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
我们的目的是...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

根据定义,...的意思是...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
明确...的定义很重要
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
术语...指...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
根据...,...被定义为...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...普遍被认为是指...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
提到...,通常我们想到的是...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
强调...很重要
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
我们的关注点在...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最后,我们应该明确对...的定义
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
我们的意思是...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
就此可以提供几种解释。
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
根据...,其他学者认为...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

那么核心问题是:...将如何影响...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
研究表明多种因素与...相关
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...发现...和...存在重要关联
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen