Nederländska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allmän öppning för att införa ett ämne
众所周知...
Het is een welbekend feit dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allmän öppning för att införa ett ämne
如今,大家普遍认为...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
我们审视...等方面。
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
在此分析基础上,我们论证...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introduktion
在...领域,学者们普遍认为...
Een vast onderwerp in ... is ...
Presentation av huvudteman
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
För att understryka vikten av din studie
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
这项研究探寻...的原因
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
近期相关研究的作者建议...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
我们的目的是...
Ons doel is, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

根据定义,...的意思是...
Volgens de definitie betekent ... ...
Används för att definiera ett visst ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Används för att definiera ett visst ord
明确...的定义很重要
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Används för att definiera ett visst ord
术语...指...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Används för att definiera ett visst ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
根据...,...被定义为...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...普遍被认为是指...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
提到...,通常我们想到的是...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
强调...很重要
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
我们的关注点在...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最后,我们应该明确对...的定义
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
我们的意思是...
Daarmee bedoelen we ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
就此可以提供几种解释。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Används för att klargöra grunden för din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
根据...,其他学者认为...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

那么核心问题是:...将如何影响...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
研究表明多种因素与...相关
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...发现...和...存在重要关联
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen