Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
これは周知の事実だが、・・・
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
・・・・と言われているが、・・・
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
最近では・・・・と言われているが、
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
私たちの目的は・・・・
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
・・・・を強調することは重要である。
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
私たちが意味しているのは・・・・
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
複数の例が見受けられる。
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen