Turkiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allmän öppning för att införa ett ämne
これは周知の事実だが、・・・
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allmän öppning för att införa ett ämne
・・・・と言われているが、・・・
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
・・・・という事実について検討すると、・・・
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introduktion
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Presentation av huvudteman
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
För att understryka vikten av din studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
最近では・・・・と言われているが、
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
私たちの目的は・・・・
Amacımız ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Används för att definiera ett visst ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Används för att definiera ett visst ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Används för att definiera ett visst ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Används för att definiera ett visst ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
・・・・を強調することは重要である。
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
私たちが意味しているのは・・・・
Demek istediğimiz şu ki ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
複数の例が見受けられる。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Används för att klargöra grunden för din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen