Spanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
これは周知の事実だが、・・・
Ya es bien sabido que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Mucho se ha escrito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
・・・・と言われているが、・・・
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
・・・・という事実について検討すると、・・・
Examinaremos los factores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introduktion
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Un tema persistente en... es...
Presentation av huvudteman
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
För att understryka vikten av din studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Esta investigación explora las causas de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
最近では・・・・と言われているが、
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
私たちの目的は・・・・
Tenemos como propósito...
Används för att ange studiens viktigaste mål
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
...es por definición...
Används för att definiera ett visst ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Es importante entender correctamente la definición de...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
El término... se refiere a...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
De acuerdo con..., ... se define como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... se entiende como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
・・・・を強調することは重要である。
Es importante enfatizar...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Nuestro punto de enfoque será...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
私たちが意味しているのは・・・・
Queremos decir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
複数の例が見受けられる。
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Används för att klargöra grunden för din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
X encontró una relación significativa entre... y ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen