Portugisiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Para responder esta questão deve-se observar...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
これは周知の事実だが、・・・
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
・・・・と言われているが、・・・
É consenso geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
・・・・という事実について検討すると、・・・
Analisa-se agora os fatores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Esta análise visa identificar...
Introduktion
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Presentation av huvudteman
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
För att understryka vikten av din studie
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
最近では・・・・と言われているが、
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
私たちの目的は・・・・
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Används för att ange studiens viktigaste mål
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Por definição, ... significa...
Används för att definiera ett visst ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
É importante deixar claro a definição de...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
O termo...refere-se à/ao...
Används för att definiera ett visst ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
De acordo com...,...é definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...geralmente significa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
・・・・を強調することは重要である。
É importante enfatizar que...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
O foco é em/no/na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
私たちが意味しているのは・・・・
O que se quer dizer é...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
複数の例が見受けられる。
Diversas explicações foram dadas.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Används för att klargöra grunden för din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...encontrou significante correlação entre...e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen