Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Seppure è unanime che...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Un tema ricorrente parlando di... è...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Questa ricerca esplora le cause di...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Il mio obiettivo è quello di...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
In questo contesto il termine indica...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
Il termine... si riferisce a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Secondo... il termine assume il significato di...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...indica generalmente...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
È importante enfatizzare...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Ci concentreremo su...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
In conclusione è necessario definire il significato di...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Quello che si intende dire con questo è che...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... trovò un'importante correlazione fra... e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen