Thailändska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Tale tematica è stata lungamente discussa...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Allmän öppning för att införa ett ämne
Seppure è unanime che...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introduktion
Un tema ricorrente parlando di... è...
รูปแบบคงที่...คือ...
Presentation av huvudteman
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
För att understryka vikten av din studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Questa ricerca esplora le cause di...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Il mio obiettivo è quello di...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
ในความหมาย... หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
In questo contesto il termine indica...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Används för att definiera ett visst ord
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Används för att definiera ett visst ord
Il termine... si riferisce a...
คำนี้...หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Secondo... il termine assume il significato di...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...indica generalmente...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
È importante enfatizzare...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Ci concentreremo su...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
In conclusione è necessario definire il significato di...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Quello che si intende dire con questo è che...
เราหมายถึงว่า...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Används för att klargöra grunden för din definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen