Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Tale tematica è stata lungamente discussa...
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Seppure è unanime che...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Questa ricerca esplora le cause di...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Il mio obiettivo è quello di...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
In questo contesto il termine indica...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
Il termine... si riferisce a...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Secondo... il termine assume il significato di...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...indica generalmente...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
È importante enfatizzare...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Ci concentreremo su...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
In conclusione è necessario definire il significato di...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Quello che si intende dire con questo è che...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen