Nederländska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Het is een welbekend feit dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Seppure è unanime che...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introduktion
Un tema ricorrente parlando di... è...
Een vast onderwerp in ... is ...
Presentation av huvudteman
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
För att understryka vikten av din studie
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Questa ricerca esplora le cause di...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Il mio obiettivo è quello di...
Ons doel is, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Volgens de definitie betekent ... ...
Används för att definiera ett visst ord
In questo contesto il termine indica...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Används för att definiera ett visst ord
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Används för att definiera ett visst ord
Il termine... si riferisce a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Används för att definiera ett visst ord
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Secondo... il termine assume il significato di...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...indica generalmente...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
È importante enfatizzare...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Ci concentreremo su...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
In conclusione è necessario definire il significato di...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Quello che si intende dire con questo è che...
Daarmee bedoelen we ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen