Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Introduktion
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Presentation av huvudteman
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
För att understryka vikten av din studie
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ο σκοπός μας είναι...
Mục đích nghiên cứu là...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
... được định nghĩa là...
Används för att definiera ett visst ord
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Används för att definiera ett visst ord
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Används för att definiera ett visst ord
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Används för att definiera ett visst ord
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... thường được hiểu là...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Με αυτό εννοούμε ότι...
Ý của người viết là...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen