Turkiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Introduktion
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Presentation av huvudteman
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
För att understryka vikten av din studie
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ο σκοπός μας είναι...
Amacımız ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Används för att definiera ett visst ord
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Används för att definiera ett visst ord
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Används för att definiera ett visst ord
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Används för att definiera ett visst ord
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Με αυτό εννοούμε ότι...
Demek istediğimiz şu ki ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Används för att klargöra grunden för din definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen