Koreanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι πλέον γνωστό ότι...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Introduktion
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Presentation av huvudteman
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
För att understryka vikten av din studie
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ο σκοπός μας είναι...
저희의 목적은 ... 입니다.
Används för att ange studiens viktigaste mål
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Används för att definiera ett visst ord
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Används för att definiera ett visst ord
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Används för att definiera ett visst ord
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Används för att definiera ett visst ord
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Με αυτό εννοούμε ότι...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
여러 설명들이 제공되었습니다.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Används för att klargöra grunden för din definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen