Japanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι πλέον γνωστό ότι...
これは周知の事実だが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
・・・・と言われているが、・・・
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Introduktion
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Presentation av huvudteman
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
För att understryka vikten av din studie
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
最近では・・・・と言われているが、
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Ο σκοπός μας είναι...
私たちの目的は・・・・
Används för att ange studiens viktigaste mål
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Εξ ορισμού... σημαίνει...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Används för att definiera ett visst ord
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Används för att definiera ett visst ord
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Används för att definiera ett visst ord
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Används för att definiera ett visst ord
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...είναι γενικά κατανοητό ως...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
・・・・を強調することは重要である。
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Με αυτό εννοούμε ότι...
私たちが意味しているのは・・・・
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
複数の例が見受けられる。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Används för att klargöra grunden för din definition
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen