Ungerska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allmän öppning för att införa ett ämne
C'est un fait bien connu que...
Közismert tény, miszerint...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Rengeteg anyag szól arról...
Allmän öppning för att införa ett ämne
De nos jours, il est convenu que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Nous analyserons ensuite les points...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Introduktion
Un thème récurrent est...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Presentation av huvudteman
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
För att understryka vikten av din studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ce travail explore les causes de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Notre but est de...
A célunk, hogy...
Används för att ange studiens viktigaste mål
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Par définition... signifie...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Används för att definiera ett visst ord
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Används för att definiera ett visst ord
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Används för att definiera ett visst ord
Le terme... fait référence à...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Används för att definiera ett visst ord
La norme veut que... soit défini en tant que...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Selon..., ...est défini en tant que...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...est communément compris comme...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Il est important de mettre en valeur...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nous concentrons notre attention sur...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ce que nous entendons par là est que...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Plusieurs explications ont été proposées.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Används för att klargöra grunden för din definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen