Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
C'est un fait bien connu que...
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
De nos jours, il est convenu que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Nous analyserons ensuite les points...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
Un thème récurrent est...
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ce travail explore les causes de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Notre but est de...
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Par définition... signifie...
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
Le terme... fait référence à...
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Selon..., ...est défini en tant que...
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...est communément compris comme...
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Il est important de mettre en valeur...
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nous concentrons notre attention sur...
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ce que nous entendons par là est que...
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Plusieurs explications ont été proposées.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen