Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
C'est un fait bien connu que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
On a beaucoup parlé et écrit sur...
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
De nos jours, il est convenu que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Nous analyserons ensuite les points...
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
Un thème récurrent est...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ce travail explore les causes de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Notre but est de...
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Par définition... signifie...
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
Le terme... fait référence à...
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Selon..., ...est défini en tant que...
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...est communément compris comme...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Il est important de mettre en valeur...
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nous concentrons notre attention sur...
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ce que nous entendons par là est que...
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Plusieurs explications ont été proposées.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen