Grekiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allmän öppning för att införa ett ämne
C'est un fait bien connu que...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allmän öppning för att införa ett ämne
De nos jours, il est convenu que...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Nous analyserons ensuite les points...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introduktion
Un thème récurrent est...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Presentation av huvudteman
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
För att understryka vikten av din studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ce travail explore les causes de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Notre but est de...
Ο σκοπός μας είναι...
Används för att ange studiens viktigaste mål
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Par définition... signifie...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Används för att definiera ett visst ord
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Används för att definiera ett visst ord
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Används för att definiera ett visst ord
Le terme... fait référence à...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Används för att definiera ett visst ord
La norme veut que... soit défini en tant que...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Selon..., ...est défini en tant que...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...est communément compris comme...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Il est important de mettre en valeur...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nous concentrons notre attention sur...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ce que nous entendons par là est que...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Plusieurs explications ont été proposées.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen