Danska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
C'est un fait bien connu que...
Det er et velkendt faktum at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
De nos jours, il est convenu que...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Nous analyserons ensuite les points...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introduktion
Un thème récurrent est...
Et vedvarende emne i...er...
Presentation av huvudteman
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
För att understryka vikten av din studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ce travail explore les causes de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Notre but est de...
Vores formål er at...
Används för att ange studiens viktigaste mål
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Par définition... signifie...
Ved definition...betyder...
Används för att definiera ett visst ord
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Används för att definiera ett visst ord
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Används för att definiera ett visst ord
Le terme... fait référence à...
Termet... henviser til...
Används för att definiera ett visst ord
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Selon..., ...est défini en tant que...
Ifølge..., defineres...som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...est communément compris comme...
...forståes sædvanligvis som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Il est important de mettre en valeur...
Det er vigtigt at understrege...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nous concentrons notre attention sur...
Vores fokus er på...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ce que nous entendons par là est que...
Hvad vi mener er at...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Plusieurs explications ont été proposées.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen