Tyska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
Unsere Intention ist, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
Damit meinen wir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen