Ryska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
Хорошо известно, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
О... было уже многое написано и сказано...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Сегодня принято считать, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Вспомним о таких фактах, как...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
Постоянной темой... является...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Это исследование посвящено изучению причин...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
Нашей целью является...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
...обычно определяют как...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Необходимо четко разъяснить определение...
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
Термин... относится к...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
Согласно..., ... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... обычно понимают как ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
Важно подчеркнуть...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
Мы сфокусировались на...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Наконец, дадим определение слова...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
Мы имеем в виду, что...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Предлагаются различные толкования
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen