Rumänska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Trecând din nou în revistă factorii...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
O temă recurentă in domeniul...este...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Această lucrare explorează cauzele...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Prin definiție, ... înseamnă...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
Termenul...se referă la...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...este înțeles ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
Este important să accentuăm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
Atenţia noastră este acum asupra...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
Ceea ce vrem să spunem este...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen