Nederländska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
Het is een welbekend feit dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
Een vast onderwerp in ... is ...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
Ons doel is, ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Volgens de definitie betekent ... ...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
Daarmee bedoelen we ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen