Kinesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
众所周知...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
如今,大家普遍认为...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
我们审视...等方面。
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
在此分析基础上,我们论证...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
在...领域,学者们普遍认为...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
这项研究探寻...的原因
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
近期相关研究的作者建议...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
我们的目的是...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
根据定义,...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
明确...的定义很重要
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
术语...指...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
根据标准模型,...可以被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
根据...,...被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...普遍被认为是指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
提到...,通常我们想到的是...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
强调...很重要
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
我们的关注点在...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最后,我们应该明确对...的定义
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
我们的意思是...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
就此可以提供几种解释。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
根据...,其他学者认为...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究表明多种因素与...相关
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...发现...和...存在重要关联
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen