Franska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
C'est un fait bien connu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De nos jours, il est convenu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Nous analyserons ensuite les points...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
Un thème récurrent est...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Ce travail explore les causes de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
Notre but est de...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Par définition... signifie...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
Le terme... fait référence à...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
Selon..., ...est défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...est communément compris comme...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
Il est important de mettre en valeur...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
Nous concentrons notre attention sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
Ce que nous entendons par là est que...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen