Danska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
On tunnettu tosiasia, että...
Det er et velkendt faktum at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Introduktion
Itsepintainen perusajatus... on...
Et vedvarende emne i...er...
Presentation av huvudteman
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
För att understryka vikten av din studie
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Tarkoituksemme on...
Vores formål er at...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Määritelmältään...tarkoittaa...
Ved definition...betyder...
Används för att definiera ett visst ord
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Används för att definiera ett visst ord
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Används för att definiera ett visst ord
Termi... viittaa...
Termet... henviser til...
Används för att definiera ett visst ord
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...mukaan ... määritellään...
Ifølge..., defineres...som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...forståes sædvanligvis som...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
On tärkeää painottaa...
Det er vigtigt at understrege...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Keskitymme...
Vores fokus er på...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Tarkoitamme tällä, että...
Hvad vi mener er at...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Används för att klargöra grunden för din definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen