Thailändska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Allmän öppning för att införa ett ämne
Estas konata fakto, ke...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multa estas verkita kaj dirita pri...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Introduktion
Daura temo en... estas...
รูปแบบคงที่...คือ...
Presentation av huvudteman
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
För att understryka vikten av din studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nia celo estas...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Per difino... signifas...
ในความหมาย... หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Används för att definiera ett visst ord
Estas grave, havi certe la difino de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Används för att definiera ett visst ord
La termino... rilatas al...
คำนี้...หมายถึง...
Används för att definiera ett visst ord
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...estas kutime komprenita por signifi...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Gravas emfazi...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nia fokuso estas sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Kion ni volas diri, estas ke...
เราหมายถึงว่า...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen