Kinesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Estas konata fakto, ke...
众所周知...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multa estas verkita kaj dirita pri...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
如今,大家普遍认为...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
我们审视...等方面。
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
在此分析基础上,我们论证...
Introduktion
Daura temo en... estas...
在...领域,学者们普遍认为...
Presentation av huvudteman
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
För att understryka vikten av din studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
这项研究探寻...的原因
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
近期相关研究的作者建议...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nia celo estas...
我们的目的是...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Per difino... signifas...
根据定义,...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
Estas grave, havi certe la difino de...
明确...的定义很重要
Används för att definiera ett visst ord
La termino... rilatas al...
术语...指...
Används för att definiera ett visst ord
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
根据标准模型,...可以被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
根据...,...被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...estas kutime komprenita por signifi...
...普遍被认为是指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
提到...,通常我们想到的是...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Gravas emfazi...
强调...很重要
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nia fokuso estas sur...
我们的关注点在...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
最后,我们应该明确对...的定义
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Kion ni volas diri, estas ke...
我们的意思是...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
就此可以提供几种解释。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Används för att klargöra grunden för din definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
根据...,其他学者认为...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究表明多种因素与...相关
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...发现...和...存在重要关联
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen