Engelska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Estas konata fakto, ke...
It is a well-known fact that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Multa estas verkita kaj dirita pri...
A great deal is being written and said about…
Allmän öppning för att införa ett ämne
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
It is generally agreed today that…
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
We then review the factors…
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
We build on this analysis to identify…
Introduktion
Daura temo en... estas...
A persistent theme in...is…
Presentation av huvudteman
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
För att understryka vikten av din studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
This research explores the causes of…
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
The authors of more recent studies have proposed that…
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Nia celo estas...
Our purpose is to…
Används för att ange studiens viktigaste mål
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Per difino... signifas...
By definition… means…
Används för att definiera ett visst ord
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Används för att definiera ett visst ord
Estas grave, havi certe la difino de...
It is important to be clear about the definition of…
Används för att definiera ett visst ord
La termino... rilatas al...
The term… refers to…
Används för att definiera ett visst ord
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
The standard model suggests that… can be defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
According to..., …is defined as…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
...estas kutime komprenita por signifi...
…is commonly understood to mean…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Two brief examples might clarify this concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Gravas emfazi...
It is important to emphasize…
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Nia fokuso estas sur...
Our focus is on…
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Finally, we should clarify our definition of…
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Kion ni volas diri, estas ke...
What we mean is that…
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Several explanations have been offered.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Används för att klargöra grunden för din definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Following..., scholars have argued that …
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...found a significant correlation between… and…
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen