Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is a well-known fact that…
Je obecně známým faktem, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
A great deal is being written and said about…
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is generally agreed today that…
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
We then review the factors…
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We build on this analysis to identify…
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Introduktion
A persistent theme in...is…
Přetrvávající otázka v...je...
Presentation av huvudteman
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
För att understryka vikten av din studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
This research explores the causes of…
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
The authors of more recent studies have proposed that…
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Our purpose is to…
Našim cílem je...
Används för att ange studiens viktigaste mål
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

By definition… means…
Podle definice...znamená...
Används för att definiera ett visst ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Används för att definiera ett visst ord
It is important to be clear about the definition of…
Je důležité si ujasnit definici...
Används för att definiera ett visst ord
The term… refers to…
Termín...odkazuje na...
Används för att definiera ett visst ord
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
According to..., …is defined as…
Podle... je definován/a jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…is commonly understood to mean…
...se obecně rozumí...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Two brief examples might clarify this concept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
It is important to emphasize…
Je důležité zdůraznit...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Our focus is on…
Zaměřujeme se na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finally, we should clarify our definition of…
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
What we mean is that…
To, co máme na mysli, je...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Several explanations have been offered.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tato vysvětlení vychází z...
Används för att klargöra grunden för din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Following..., scholars have argued that …
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

The central question then becomes: how might… affect…?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...found a significant correlation between… and…
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen