Svenska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is a well-known fact that…
Det är ett välkänt faktum att ...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
A great deal is being written and said about…
En hel del skrivs och sägs om...
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is generally agreed today that…
Det är idag allmänt accepterat att...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
We then review the factors…
Vi granskar därefter de faktorer...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We build on this analysis to identify…
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Introduktion
A persistent theme in...is…
Ett återkommande tema i. .. är ...
Presentation av huvudteman
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
För att understryka vikten av din studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
This research explores the causes of…
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
The authors of more recent studies have proposed that…
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Our purpose is to…
Syftet är att ...
Används för att ange studiens viktigaste mål
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

By definition… means…
… betyder per definition …
Används för att definiera ett visst ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Används för att definiera ett visst ord
It is important to be clear about the definition of…
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Används för att definiera ett visst ord
The term… refers to…
Termen ... hänvisar till ...
Används för att definiera ett visst ord
The standard model suggests that… can be defined as…
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
According to..., …is defined as…
Enligt ... definieras ... som ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…is commonly understood to mean…
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Two brief examples might clarify this concept.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
It is important to emphasize…
Det är viktigt att understryka ...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Our focus is on…
Vårt fokus ligger på ...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finally, we should clarify our definition of…
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
What we mean is that…
Vad vi menar med detta är att ...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Several explanations have been offered.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Används för att klargöra grunden för din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Following..., scholars have argued that …
Efter ... har forskare hävdat att ...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

The central question then becomes: how might… affect…?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...found a significant correlation between… and…
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen