Kinesiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is a well-known fact that…
众所周知...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
A great deal is being written and said about…
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is generally agreed today that…
如今,大家普遍认为...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
We then review the factors…
我们审视...等方面。
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We build on this analysis to identify…
在此分析基础上,我们论证...
Introduktion
A persistent theme in...is…
在...领域,学者们普遍认为...
Presentation av huvudteman
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
För att understryka vikten av din studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
This research explores the causes of…
这项研究探寻...的原因
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
The authors of more recent studies have proposed that…
近期相关研究的作者建议...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Our purpose is to…
我们的目的是...
Används för att ange studiens viktigaste mål
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

By definition… means…
根据定义,...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
在这篇论文中,术语...的意思是...
Används för att definiera ett visst ord
It is important to be clear about the definition of…
明确...的定义很重要
Används för att definiera ett visst ord
The term… refers to…
术语...指...
Används för att definiera ett visst ord
The standard model suggests that… can be defined as…
根据标准模型,...可以被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
According to..., …is defined as…
根据...,...被定义为...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…is commonly understood to mean…
...普遍被认为是指...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
提到...,通常我们想到的是...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Two brief examples might clarify this concept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
It is important to emphasize…
强调...很重要
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Our focus is on…
我们的关注点在...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finally, we should clarify our definition of…
最后,我们应该明确对...的定义
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
What we mean is that…
我们的意思是...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Several explanations have been offered.
就此可以提供几种解释。
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Används för att klargöra grunden för din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Following..., scholars have argued that …
根据...,其他学者认为...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

The central question then becomes: how might… affect…?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
研究表明多种因素与...相关
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...found a significant correlation between… and…
...发现...和...存在重要关联
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen