Grekiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is a well-known fact that…
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
A great deal is being written and said about…
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is generally agreed today that…
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
We then review the factors…
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We build on this analysis to identify…
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Introduktion
A persistent theme in...is…
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Presentation av huvudteman
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
För att understryka vikten av din studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
This research explores the causes of…
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
The authors of more recent studies have proposed that…
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Our purpose is to…
Ο σκοπός μας είναι...
Används för att ange studiens viktigaste mål
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

By definition… means…
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Används för att definiera ett visst ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Används för att definiera ett visst ord
It is important to be clear about the definition of…
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Används för att definiera ett visst ord
The term… refers to…
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Används för att definiera ett visst ord
The standard model suggests that… can be defined as…
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
According to..., …is defined as…
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…is commonly understood to mean…
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Two brief examples might clarify this concept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
It is important to emphasize…
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Our focus is on…
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finally, we should clarify our definition of…
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
What we mean is that…
Με αυτό εννοούμε ότι...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Several explanations have been offered.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Används för att klargöra grunden för din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Following..., scholars have argued that …
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

The central question then becomes: how might… affect…?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...found a significant correlation between… and…
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen