Esperanto | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is a well-known fact that…
Estas konata fakto, ke...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
A great deal is being written and said about…
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Allmän öppning för att införa ett ämne
It is generally agreed today that…
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
We then review the factors…
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
We build on this analysis to identify…
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Introduktion
A persistent theme in...is…
Daura temo en... estas...
Presentation av huvudteman
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
För att understryka vikten av din studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
This research explores the causes of…
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
The authors of more recent studies have proposed that…
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Our purpose is to…
Nia celo estas...
Används för att ange studiens viktigaste mål
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

By definition… means…
Per difino... signifas...
Används för att definiera ett visst ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Används för att definiera ett visst ord
It is important to be clear about the definition of…
Estas grave, havi certe la difino de...
Används för att definiera ett visst ord
The term… refers to…
La termino... rilatas al...
Används för att definiera ett visst ord
The standard model suggests that… can be defined as…
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
According to..., …is defined as…
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
…is commonly understood to mean…
...estas kutime komprenita por signifi...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Two brief examples might clarify this concept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
It is important to emphasize…
Gravas emfazi...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Our focus is on…
Nia fokuso estas sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Finally, we should clarify our definition of…
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
What we mean is that…
Kion ni volas diri, estas ke...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Several explanations have been offered.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Används för att klargöra grunden för din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Following..., scholars have argued that …
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

The central question then becomes: how might… affect…?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
...found a significant correlation between… and…
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen